Το επισκοπικό μέγαρο


Στη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής περιόδου η Αμφίπολη υπήρξε έδρα επισκόπου, με την παρουσία του οποίου συνδέεται το τμήμα μεγάλου ορθογώνιου κτιρίου με τοίχους πάχους 1,30μ. που αποκαλύφθηκε ακριβώς πίσω από την κόγχη της Βασιλικής Α΄ και ταυτίστηκε με επισκοπικό μέγαρο. Στη ΒΔ γωνία του κτιρίου, εσωτερικά αποκαλύφθηκε ενσωματωμένο κυκλικό κτίσμα διαμέτρου 2,10μ. Παράλληλα, στη ΝΔ γωνία εντοπίστηκαν τρία ορθογώνια στενόμακρα διαμερίσματα, των οποίων οι τοίχοι και το δάπεδο έφεραν υδραυλικό κονίαμα, γεγονός που οδήγησε στον συσχετισμό τους με δεξαμενές.


Γλωσσάρι (1)

Παλαιοχριστιανική Περίοδος: η Παλαιοχριστιανική περίοδος τυπικά ξεκινά από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο στα 330 μ.Χ. και τη μεταφορά σε αυτή της έδρας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη, και λήγει με το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού Α (565).


Πληροφοριακά Κείμενα (0)


Βιβλιογραφία (1)

1. Ζήκος Ν., Αμφίπολις. Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Αμφίπολις, Αθήνα, 1989


Σχόλια (0)